Algemene voorwaarden

Home
Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leerling: een persoon die naschoolse begeleiding krijgt van een begeleider van Stichting Cemin.
 2. Begeleider: een persoon die voor Stichting Cemin lessen geeft aan leerlingen van het educatief centrum. De begeleider hoeft niet per se gediplomeerd te zijn om les te geven.
 3. Lesuur: een lesuur bij Stichting Cemin duurt 45 minuten.

Artikel 2 Cursusperiode

 1. De inschrijving gaat in op het moment dat een ouder/verzorger het inschrijfformulier heeft ondertekend. In overleg met de ouder en/of de leerling wordt de dag enhet tijdstip van de lesperiode overeengekomen.
 2. De overeenkomst geldt gedurende het (resterende) cursusjaar en eindigt met de aanvang van de zomervakantie van de leerling, tenzij het anders op het inschrijfformulier is vermeld en/of is overeengekomen.
 3. Na een contractduur van minimaal 4 lesweken kan een leerling uitgeschreven worden waarbij een opzegtermijn geldt van 1 kalendermaand, ingaande op de 1ste van de nieuwe maand.
 4. De overeenkomst kan door de directie worden ontbonden om gewichtige redenen, zoals orde verstoring en ongepast gedrag.

Artikel 3 Ouderbijdrage

 1. De tarieven voor het cursusjaar 2016 – 2017 bedragen:
Privéles € 40,00 per keer (90 minuten per keer)
Intensieve Huiswerkbegeleiding € 6,00 per lesuur
Examentraining € 10,00 per lesuur
Weekendschool Gr. 6, 7 en 8 € 9,00 per lesuur
Citotraining € 9,00 per lesuur
Entreetraining € 9,00 per lesuur
Toets3daagse Gr. 7 en 8 € 50,00 voor ingeschreven leerlingen
€ 100,00 voor niet-ingeschreven leerlingen
 1. Vakanties en feestdagen, conform de jaarplanning, worden van de som van de maandvergoedingen in een cursusjaar afgetrokken. Het bedrag zal vervolgens gelijkmatig over de maanden worden verdeeld.
 2. Bij inschrijving van een tweede kind per ouder, wordt op het tweede kind een korting van 20% toegepast op de maandelijkse ouderbijdrage. Bij inschrijving van een derde kind is deze korting 50%. De kortingen zijn toepasbaar zolang de situatie ongewijzigd blijft.
 3. Bij inschrijvingen die voor het aankomend studiejaar zijn gemaakt geldt er een korting van 15% voor de huidige leerlingen en 10% voor de nieuwe leerlingen, op het totaalbedrag van de ouderbijdrage, exclusief cito- en/of entreetrainingen.
 4. Indien het totaalbedrag van de ouderbijdrage in één keer wordt betaald zal er een extra korting van 5% worden toegepast op het bedrag, exclusief cito- en/of entreetrainingen.
 5. Indien de Cito- en/of Entreetraining wordt gekozen in combinatie met de Weekendschool, zalde Cito- en/of Entreetrainingen €250,00 bedragen.
 6. Voor recreatieve activiteiten zoals kamperen, pretpark, excursie etc, wordt er een extra financiële bijdrage gevraagd van de ouders.
 7. Bij vroegtijdige uitschrijvingen worden alle geplande lessen tot de nieuwe einddatum berekend en in rekening gebracht. Eventuele kortingen komen hierbij te vervallen.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

 1. Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de contractant zal de directie in overleg treden met de contractant om dit op te lossen.
 2. Bij ondertekening van de overeenkomst gaat de contractant akkoord met een automatische incasso van de maandelijkse bijdrage. De ouderbijdrage wordt aan het eind van iedere maand afgeschreven van de bankrekening contractant.
 3. Bij storno en soortgelijke situaties zijn de volgende betalingscondities van kracht: contant betalen, zelf overboeken, herhaling incasso of toevoegen aan incasso batch van volgende maand.
 4. Bij het niet nakomen van de gekozen betalingscondities bij 4.3 zal de inning van het openstaande bedrag overgedragen worden aan een incassobureau.

Artikel 5 Materiaal- en administratiekosten

 1. De eenmalige materiaal- en/of administratiekosten voor een leerling van de basisschool bedraagt €100,00.
 2. De eenmalige materiaal- en/of administratiekosten voor een leerling van het voortgezet onderwijs bedraagt €25,00.
 3. De eenmalige materiaal- en administratiekosten dient tijdens de inschrijving betaald te worden.
 4. De materiaalkosten zijn onafhankelijk van het aantal lessen waar de leerling zich voor inschrijft.
 5. Aan het einde van het schooljaar worden alle leerlingen automatisch uitgeschreven. Wanneer een leerling een volgend schooljaar weer bij de Stichting wordt ingeschreven zal er opnieuw materiaal- en/of administratiekosten worden gevraagd.
 6. De contractant heeft geen recht op teruggave van de materiaal- en/of administratiekosten.

Artikel 6 Verplichtingen van de leerling / verzorger

 1. De leerling is verplicht om:
 2. bij verhindering zich af te melden.
 3. indien de directie nodig acht belangrijke gegevens met betrekking tot zijn schoolwerk correct en op tijd door te geven aan Stichting Cemin, zoals studieresultaten, roosterwijzigingen en data proefwerken.
 4. bij schade aan derden en/of aan Stichting Cemin (inventaris) alle voorkomende kosten te vergoeden.
 5. Privélessen die niet 24 uur van tevoren afgezegd zijn, worden in principe in rekening gebracht, tenzij Stichting Cemin hier anders over beslist. Bij tijdige afmelding behoudt u het recht op een inhaalles.

Artikel 7 Verplichtingen van de organisatie

 1. Stichting Cemin is verplicht om strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de leerling en de contractant overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Het staat Stichting Cemin vrij om alle beeldmateriaal (zoals foto’s en video’s) aan te wenden voor PR en soortgelijke doeleinden, tenzij er schriftelijk bezwaar is ingediend.
 3. Stichting Cemin heeft een inspanningsverplichting jegens de leerling en de contractant.
 4. Er kan geen garantie op verbetering van de resultaten van de leerling worden gegeven door Stichting Cemin.
 5. Slechts met instemming van de contractant zullen gegevens uit het leerlingvolgsysteem aan derden worden verstrekt.

Artikel 8 Jaarlijkse ouderbijdrage

Prijs per lesuur Prijs t/m 03 Juli 2016 1ste kind 2de kind 3de kind
15% 35% 65%
€ 20,00 Privéles € 1.320,00 € 1.122,00 € 858,00 € 462,00
€ 7,50 Weekendschool € 990,00 € 841,50 € 643,50 € 346,50
€ 8,00 Huiswerkbegeleiding € 528,00
 € 9,00 Citotraining € 396,00
 € 9,00 Entreetraining € 396,00
Citotraining+ €250,00
Entreetraining+ €250,00

 

Contant betalingen krijgen 5% extra korting.

 

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Cemin